Monday, February 19, 2007

ฝ่ายค้านไม่ให้มีหวยบนดิน
นายคำนูญ สิทธิสมาน
ไม่เห็นด้วยให้มีหวยบนดินเพราะเห็นว่ารัฐบาลชุดที่แล้วทำเรื่องที่ผิดให้เป็นเรื่องที่ถูก รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ควรปล่อยให้เลยตามเลย แล้วนำมาแก้ให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย เพราะมันเป็นสลากกินรวบ รายได้ที่เข้ามาต้องมากองไว้ที่หน้าตักก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ และรัฐบาลก็ให้ประโยชน์ไม่ทั่วถึง และจะไม่พูดถึงว่าเงินนั้นหายไปที่ใด ? หากรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินงานตามเศรษฐกิจพอเพียงจริง ก็ไม่ควรให้ผ่านสภา

นายเสถียร วรรณปก
รัฐบาลได้เน้นจริยธรรม ศีลธรรม เน้นเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสอนให้พึ่งพาตัวเอง ไม่ได้สอนให้ประชาชนมานั่งหวังลมๆ แล้งๆ ในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือนไม่เป็นอันทำอะไร และหวยก็เป็นอบายมุขทางแห่งความฉิบหายทางหนึ่ง และก็ไม่สนับสนุนให้ผ่านสภา
นายณรงค์ โชควัฒนา
หวยเป็นการพนัน ซึ่งการพนันก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ทุจริต คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเราไม่ควรหวังรายได้จากคนจน เพราะคนที่เล่นหวยเป็นคนจนทั้งสิ้น ควรหันไปเอารายได้จากคนรวย มากกว่าควรหันไปเก็บภาษีรายได้กับผู้มีกำไรจากการเล่นหุ้นซึ่งปัจจุบันก็ยังยกเว้นภาษีอยู่ และคิดว่าการเอาเรื่องผิดมาปรับให้เป็นเรื่องถูกโดยใช้เหตุผล คนเราจะอ้างอะไรก็ได้ทั้งนั้น เช่น การค้าประเวณีนักเรียน นักศึกษา เป็นเรื่องที่ตำรวจแก้ไม่ได้ ก็ปรับให้ถูกกฎหมายเพื่อความสุขของคนบางกลุ่ม เป็นไปไม่ได้ เพราะมันผิดศีลธรรม ถ้าคิดว่ามีคนติดหวยครึ่งประเทศก็ควรจะลดปริมาณคนเล่นหวยลง ไม่ใช่ไปเพิ่ม และการหาเงินเข้ารัฐก็มีหลายวิธี และการทำให้หวยบนดินถูกกฎหมายผมไม่เห็นด้วย

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
1 เสนอให้ยุบรวมเอาหวยออมสินกับ ธ ก ส . มาออกวันเดียวกับหวยรัฐบาล ให้เหลือ เพียง 2 งวด ใต้ดินก็จะลดอิทธิพลลง 2. ให้ออกกฎหมายยึดทรัพย์เจ้ามือหวยใต้ดินไม่ให้กลับมามีอิทธิพลอีก และไม่สนับสนุนให้หวยบนดินผ่านสภา

นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ
การแก้ไขปัญหากฎหมายพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งจะเป็นการทำให้ความผิดนั้นกลับมาถูก แล้วก็จะทำให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ซึ่งจะเป็นการทำให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากโทษ และไม่เห็นด้วยที่จะให้ผ่านสภา และขอให้ถอนกลับคืนไป

นายโสภณ สุภาพงษ์
ไม่สนับสนุนให้มีหวยบนดิน และเสนอให้ออกสลากกินแบ่งเดือนละครั้ง โดยมีกำหนด ดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปภายใน 1 ปี ให้ออกมาตรการควบคุมการจำหน่าย วิธีการ ลดเงินรางวัล เพื่อลดการเล่นหวยลง และเสนอให้งดการจำหน่ายสลากแบบตู้ออนไลน์

นายไพศาล พืชมงคล
การส่งร่าง พรบ.เข้าสภามาเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะคณะรับมนตรีอนุมติให้ส่งร่างให้กฤษฎีกาเท่านั้น เมื่อกฤษฎีกาส่งเรื่องกลับมาไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด เป็นแค่ความเห็นของนายกรัฐมนตรีคนเดียว

นาวาตรีประสงค์ สุ่นศิริ
- กม.นี้เป็นกระบวนการที่ต้องการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดให้กับสังคมเมื่อกฤษฎีกาตีความว่าผิดก็ควรต้องยกเลิก มิเช่นนั้นจะทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาเพราะสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่จะบริหารบ้านเมืองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อหลักศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการนิรโทษกรรมแก่รัฐบาลชุดที่แล้วตามประมวลกม. มาตรา 2
- หวยออนไลน์มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลหรือเปล่า เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลอย่างไร
ถ้า พรบ. นี้ผ่าน สนช.และรัฐบาลจะถูตราหน้าว่าเป็นคนบาป

นายประพันธ์ คูณมี
-เงินหวยเป็นเงินของคนจน มอมเมาประชาชน รัฐบาลสามารถหางานจากทางอื่นได้ ซึ่งถ้ายังดำเนินการต่อแสดงว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถ
-ไม่มีทางทำให้ผู้นิยมเล่นหวยลดลง ตามกรุงเทพโพลล์ ผู้ที่เล่นหวยคือคนที่อายุ 30 ปีขึ้น ถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีผู้เล่น แต่ถ้าเอาหวยมาไว้บนดิน เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเล่นหวยไปเรื่อยเป็นวัฎจักรไม่จบไม่สิ้น
-ไม่มีหลักประกันว่ามีบนดินแล้วใต้ดินจะลดลง
- ให้ไปทำประชาพิจารณ์ ยังมีเรื่องที่สำคัญกว่าอีกตั้งมากมายทำไมไม่ทำ

นางสาวกัญจนา ศิลปะอาชา
-ไม่อยากให้มีป้ายโฆษณา
- เป็นการสวนกระแสนโยบายของรัฐบาล มอมเมาประชาชน มีแค่ลอตเตอรี่ ธกส ออมสิน ก็เพียงพออยู่แล้ว
-สนับสนุนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเดือนละครั้ง

นายวินัย สะมะอุน
-ผิดหลักศาสนาทุกศาสนา และเป็นเหตุให้คนเลิกพึงตนเองมาคอยแต่แสวงหาและหวังกับโชคชะตา แม้ว่าหวยบนดินจะสร้างเงินมหาศาลแต่ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องนำมาซ่อมแซมและสร้างจริยธรรม คุณธรรม

พลเอกปรีชา โรจนเสน
ไม่สนับสนุนให้ใช้คำว่าสลากกินรวบ น่าจะใช้คำอื่น

ฝ่ายสนับสนุน
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
สนับสนุนให้มีหวยบนดิน
- ด้านประโยชน์ของประเทศชาติ หวยบนดินสร้างเศรษฐกิจใต้ดิน สร้างผู้มีอิทธิพล และเงินใต้ดินสร้างนักการเมือง สร้างประชาธิปไตยการพนันโดยแท้
-ด้านประโยชน์ของประชาชน ไม่ควรพิจารณาว่างเงินมาจากไหน แต่น่าจะให้ความสำคัญที่ว่าจะเอาเงินไปทำอะไร อย่างไรมากกว่า
-ศีลธรรม ต้องมีการกระทำเป็นขั้นตอน หักด้ามพร้าด้วยเข่าไม่ได้ ต้องให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในระยะยาว ไม่ใช่การบังคับ อย่าเอาคนดีมีศีลธรรมไปกำหนดชีวิตเขา
-การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้เขาตัดสินใจเอง อย่าคิดแทนเขา
แนะนำให้เพิ่มรางวัลบนดินเพื่อลดใต้ดิน

นายวิริยะ นามศิริพงศฺพันธ์(คนพิการ)
สนับสนุนแต่ไม่ต้องการให้เข้าระบบทั้งหมด เพราะเงินที่เข้าระบบทั้งหมด อุ้มแต่คนรวย ผู้ด้อยโอกาสจริง ๆ ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ถ้าเขาเงินที่ได้เข้าระบบทั้งหมดเป็นการเอาเงินจากคนรวยมาเข้ากระเป๋าคนจน

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
1 เสนอให้ออกรางวัล ธ ก ส , ออมสิน รัฐบาล ในวันเดียวกัน
2 ยกเลิกแจ๊คพ๊อต เพราะมันเป็นแรงจูงใจให้คนมาเล่นหวยกันมากขึ้น
3 ขายให้มิดชิด เพราะไม่ต้องการสร้างจิตสำนึกการซื้อหวยให้กับเด็กๆว่าหวยเป็นสิ่งดี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ทำผิด คนที่ผิดคือ กองสลาก และที่ทำผิดเพราะรัฐบาลชุดก่อนอนุมัติ และกำลังหาตัวคนทำผิด ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เหตุผลที่ให้มีหวยบนดินต่อไปไม่ใช่เพื่อหารายได้เข้ารัฐ แต่เป็นป้องกันไม่ให้หวย 2 ตัว 3 ตัว ลงดิน และขยายใหญ่ขึ้นอีก
เรื่องหวยออนไลน์ ก็จะขอชะลอไว้ก่อน เพราะต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อน
ในส่วนตัวไม่ใช่เห็นว่าการพนันเป็นเรื่องดี แต่ถ้าตัดขาด ผู้เล่นหวยซึ่งมากกว่า 30 ล้านคนก็จะเป็นการหาเสียงให้รัฐบาลชุดก่อน เพราะให้เหตุผลว่ารัฐบาลชุดก่อนเข้าใจประชาชน

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้บอกว่าเป็นความผิด เพียงแต่บอกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานสลากกินแบ่ง ซึ่งถ้ากฎหมายผ่านสภา ผู้ที่ทำผิดก็ต้องรับโทษแม้สิ่งที่ผิดจะแก้ให้เป็นถูกภายหลังก็ตาม

Tuesday, February 6, 2007

ข้อมูลหวยบนดิน สำหรับประชาชน

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการส่วนที่ 1 (สลากแบบเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ด้วยเครื่องจำหน่ายสลาก) จากประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่ 23/2546 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2546 เพื่อรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้แทนจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3ตัว และ2 ตัว ด้วยเครื่องจำหน่ายสลาก โดยปิดรับเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2546 ได้ให้แสดงสถานที่ติดตั้ง เงินประกัน และแสดงหลักฐานสิทธิ์ครอบครองสถานที่ติดตั้งเครื่องฯ หลายแห่งเป็นการเช่า เพราะระบุว่าจะเริ่มติดตั้งเครื่องภายใน 3 เดือน เดือนละ1000 เครื่อง จนครบ 12000 เครื่อง ( ดูเอกสาร จ1 หน้า 2 ) แต่ผลการดำเนินการล่าช้าออกไปกว่ากำหนดมากยังไม่เคยได้จำหน่าย ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก ได้แบ่งผลการคัดเลือกผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้แทน และผู้ไม่ผ่าน รวมทั้งสิ้นประมาณ 20000ราย ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากไปแล้วประมาณ 7,000 เครื่อง ได้ซ้อมการจำหน่ายมาแล้ว 2 ครั้ง

โครงการส่วนที่ 2 ต่อมา กระทรวงการคลังได้นำเสนอขออนุมัติโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3ตัว และ2 ตัว เพื่อนำรายได้สู่สังคม และครม.มีมติอนุมัติเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ถัดจากนั้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 จึงได้ทำ “บันทึกข้อตกลงในการรับสลากแบบเลขท้าย3ตัว และ2 ตัว เพื่อนำไปจำหน่ายชั่วคราว” กับผู้แทนจำหน่าย แล้วให้เริ่มการขายสลากเลขท้ายชนิดเขียน(สลากใบ) เมื่องวดวันที่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา

โดยผู้แทนจำหน่ายทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นจากโครงการส่วนที่ 1 สามารถร่วมโครงการได้ แต่จะต้องรับผิดชอบภาระจัดหาพนักงานบันทึก-ตรวจทาน เครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลการขาย เพื่อส่งเข้าระบบประมวลผลของสำนักงานสลากกินแบ่งฯ หลังจากนั้นยังต้องมีการจำแนกและตรวจสอบการจ่ายเงินรางวัล

ประมาณการว่ามีผู้ร่วมโครงการ 10000 ราย แต่ภายหลังได้ยกเลิกไปบ้าง เนื่องจากทนภาระ ความเสี่ยงต่างๆไม่ไหว น่าจะเหลือเพียงประมาณ 7000 ราย แต่ละรายจะมีคนเดินโพยประมาณ 50 คน

อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าโครงการส่วนที่ 2 นี้ มีลักษณะที่เรียกว่า โครงการชั่วคราวแบบยืดเยื้อ มานานถึง 3 ปี หรือ 80 งวด ส่วนโครงการส่วนที่ 1 ก็คืบคลานอย่างเชื่องช้า